تبلیغات
پایگاه اطلاع رسانی دانشجویان كارشناسی ارشد مدیریت دولتی - گزیده ای از آئین نامه آموزشی
 
پایگاه اطلاع رسانی دانشجویان كارشناسی ارشد مدیریت دولتی
دانشگاه آزاد نراق
 
 

  
فصل اول:
شرایط ورود به دانشگاه
ماده1- شرایط ورود به دانشگاه آزاد اسلامی در دوره های کاردانی، کارشناسی کارشناسی ناپیوسته به شرح زیر است:
1-1-              داشتن شرایط عمومی ورود به آموزش عالی، برابر مصوبات مربوطه
1-2-              نداشتن منع قانونی از نظر خدمت وظیفه عمومی برا افراد ذکور
1-3-              پذیرفته شدن در آزمون ورودی ذیربط  
1-4-              داشتن گواهینامه پایان تحصیلات متوسطه نظام قدیم و یا گذراندن دوره پیش دانشگاهی نظام جدید مورد تأیید وزارت آموزش و پرورش برای دوره های کاردانی، کارشناسی پیوسته یا برابر آن از آموزش های حوزوی ( مطابق مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی) و گواهینامه دوره کاردانی رشته مربوط بر حسب مورد دانشگاه آزاد اسلامی و یا دیگر مؤسسات آموزش عالی مورد تأیید دانشگاه آزاد اسلامی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای دوره کارشناسی ناپیوسته، همچنین داشتن مدرک دیپلم کاردانش یا فنی و حرفه ای نظام جدید متوسطه قابل قبول برای کاردانی پیوسته.
                دارندگان مدرک معادل فوق دیپلم نمی توانند در آزمون ورودی دوره کارشناسی ناپیوسته شرکت نمایند، مگر آن دسته از فارغ التحصیلان
             خارج از کشور که در مدرک تحصیلی ارزیابی شده آنان اجازه ادامه تحصیل در مقطع بالاتر قید شده باشد.
 
فصل دوم:
ثبت نام
 
ماده2- پذیرفته شدگان در آزمون ورودی موظفند در مهلت های تعیین شده طبق اطلاعیه های مربوط برای ثبت نام و انتخاب واحدهای درسی به واحدهای دانشگاهی ذیربط مراجعه نمایند. در غیر اینصورت در شمول متأخرین ثبت نام قرار می گیرند.
 
ماده3- در صورتی که ظرفیت پذیرش دانشجو در واحد تکمیل شده باشد و واحد امکانات آموزشی لازم را برای پذیرش دانشجویان متأخر داشته باشد می تواند با تأیید شورای آموزشی واحد اقدام به ثبت نام نموده و مراتب را جهت اطلاع به مرکز آزمون اعلام نماید.
تبصره 1- در مورادی که تعداد پذیرفته شدگان بیش از ظرفیت مصوب واحد باشد و امکانات آموزشی واحد اجازه ثبت نام آنان را در نیمسال اول ندهد واحد دانشگاهی مجاز است بر اساس نمره کل آزمون، تعدادی از پذیرفته شدگان را برای نیمسال دوم ثبت نام نماید.
تبصره 2- حداکثر تأخیر متقاضی برای ثبت نام در مقطع تحصیلی کاردانی (پیوسته و ناپیوسته و آموزش معلمان) و کارشناسی ( پیوسته و ناپیوسته و آموزش معلمان) یکسال از زمان پذیرش در آزمون ورودی می باشد مشروط بر اینکه :
 
الف) متقاضی ذکور از نظر نظام وظیفه منع تحصیلی نداشته باشد.
ب) هنگام ثبت نام مدرک پایه داشته باشد.
ج- واحد دانشگاهی ظرفیت مصوب داشته باشد، در غیر اینصورت شورای آموزشی واحد دانشگاهی اتخاذ تصمیم می نماید.
مدت تأخیر تا یکسال جزو سنوات مجاز تحصیل دانشجو محسوب می گردد و واحد دانشگاهی موظف است پس از ثبت نام با اخذ شهریه ثابت بر مبنای سال ورود برای این مدت مرخصی تحصیلی صادر نماید.
تبصره 3- در مورد پذیرفته شدگان فاقد مدرک پایه، یکسال تأخیر جزو سنوات مجاز تحصیلی محسوب نمی گردد و واحد دانشگاهی باید مرخصی تحصیلی بدون احتساب صادر و شهریه ثابت این مدت را بر مبنای سال ورود از دانشجو اخذ نماید.


 
انتخاب واحد درسی دانشجویان شاغل به تحصیل:
 
ماده4- دانشجویان موظفند در مهلت های تعیین شده در تقویم دانشگاهی برای انتخاب واحد درسی به واحدهای دانشگاهی مربوط مراجعه نمایند، لیکن در صورتی که این امر به تأخیر افتد و تأخیر از سه شانزدهم ساعات هر درس بیشتر نشود، انتخاب واحد درسی دانشجو با تأیید شورای آموزشی واحد دانشگاهی امکان پذیر است. در این حال مدت تأخیر جزو حد نصاب غیبت دانشجو محسوب می شود.
 
تبصره دانشجویانی که پس از انقضای مهلت تعیین شده در ماده 4 مراجعه کنند حق انتخاب واحد درسی را در نیمسال نخواهند داشت، لیکن در صورت موافقت شورای آموزشی واحد دانشگاهی آن نیمسال با رعایت ماده 48 این آیین نامه به عنوان مرخصی تحصیلی جزو سنوات مجاز آنان محسوب می گردد. در این حال دانشجو موظف به پرداخت شهریه ثابت تعیین شده می باشد.
 
منع تحصیل همزمان:
ماده 6- دانشجو همزمان حق نام نویسی و ادامه تحصیل در بیش از یک رشته و در هر رشته بیش از یک گرایش در یک یا چند دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی در نظام آموزش تمام وقت یا پاره وقت را نخواهد داشت، در صورت تخلف، از ادامه تحصیل در یکی از رشته های انتخابی به تشخیص کمیسیون موارد خاص آموزشی و دانشجویی سازمان مرکزی محروم و سوابق تحصیلی وی در آن رشته باطل اعلام می شود و دانشجو موظف به پرداخت هزینه انصراف مطابق تعرفه تعیین شده می باشد.
 
فصل سوم:
نظام آموزشی:
 
ماده 7- آموزش در دانشگاه آزاد اسلامی بر اساس نظام واحدی است.
ماده 8- در نظام واحدی ارزش هر درس با تعداد واحدهای آن درس سنجیده می شود و قبولی یا ردی دانشجو در یک درس به همان درس محدود می گردد.
 
تعریف واحد درسی:
ماده9- یک واحد درس نظری، مقدار درسی است که مفاد آن طی 16 جلسه یک ساعتی آموزش داده می شود این زمان برای هر واحد درس عملی آزمایشگاهی 32 ساعت، کارگاهی 48 ساعت و عملیات صحرایی 64 ساعت می باشد.
تبصره اجرای دوره های کارآموزی و کارورزی بر اساس مدت تعیین شده در سر فصل مصوب وآیین نامه های مربوط خواهد بود.
 
سال تحصیلی:
 
ماده10- هر سال تحصیلی مرکب از دو نیمسال تحصیلی و بر حسب لزوم یک دوره تابستانی است، هر نیمسال تحصیلی شامل 16 هفته و هر دوره تابستانی شامل 6 هفته آموزش است.
تبصره مدت امتحانات پایان هر یک از دو نیمسال تحصیلی و دوره تابستانی و همچنین امتحان میان ترم جزو مدت آموزش محسوب نمی شود.
ماده 11- یک واحد درس نظری طی نیمسال تحصیلی در 16 جلسه یک ساعتی و در طول دوره تابستانی در 6 هفته ( 16 جلسه) تدریس می شود، به همین نحو مجموع ساعات تدریس یک واحد درس عملی آزمایشگاهی، کارگاهی و عملیات صحرایی بر حسب انجام آنها در طول نیمسال یا دروه تابستانی به ترتیب در 16 هفته و 6 هفته تقسیم می شود.
 
فصل چهارم:
نظام درسی:
 ماده 12- هر درس، بخش مستقلی از برنامه آموزشی است که در یک موضوع مشخص و برای یک نیمسال تحصیلی ارائه می شود.
ماده 13- دروس دوره دانشگاهی از لحاظ محتوی به دروس عمومی، پایه، اصلی و تخصصی تقسیم می شود.
1-13-            دروس عمومی، به منظور توسعه اطلاعات و معلومات عمومی دانشجویان عرضه می شود. گذارندن این دروس برای عموم دانشجویان الزامی است.
2-13- دروس پایه: به منظور تقویت بنیه علمی و ایجاد زمینه مناسب برای پذیرش دروس اصلی و تخصصی ارائه می شود.
3-13- دروس اصلی: اساس و مبنای دروس تخصصی رشته را تشکیل می دهد.
4-13- دروس تخصصی، به منظور افزایش توان علمی و عملی دانشجو در رشته مربوط تدریس می گردد.
 
ماده14- هر درس از نظر ارتباط با درس یا دروس دیگر به دو صورت وابسته و مستقل تقسیم می شود.
1-14-            درس مستقل: درسی است که انتخاب آن منوط به گذراندن درسی دیگری نیست.
2-14- درس وابسته : درسی است که انتخاب آن با درس یا دروس دیگری ملازمه دارد. دروس وابسته به دروس پیش نیاز و دروس همنیاز تقسیم می شود.
3-14- درس پیشنیاز: درسی است که درک مطالب آن برای یادگیری درس یا دروس دیگری که وابسته آن نامیده می شود ملازمه دارد و باید قبل از آن درس یا دروس ارائه گردد.
4-14- دروس همنیاز: دروسی هستند که باید با هم در یک نیمسال یا دوره تابستان ارائه گردند.
 
ماده 15: درس از جنبه انتخاب، به الزامی و انتخابی تقسیم می شود.
1-15-            درس الزامی: درسی است که گذراندن آن در طول دوره برای دانشجو اجباری است و با دروس دیگر قابل تعویض نمی باشد.
2-15- درس انتخابی: درسی است که دانشجو به اختیار خود از بین دروس مربوط انتخاب می کند.
 
ماده 16 : درس از لحاظ نحوه تدریس به نظری- عملی و نظری عملی تقسیم می شود.
1-16-            درس نظری: حاوی مجموعه ای از دانش هاست که به صورت خطابه، کنفرانس، سمینار و بحث و گفتگو تعلیم داده می شود.
2-16- درس عملی: حاوی مجموعه مهارت هایی است که انتقال آنها محتاج به تمرین، عملیات کارگاهی آزمایشگاهی، بیمارستانی و صحرایی است.
3-16- درس نظری عملی: مجموع دانش ها و مهارت هایی است که به هر دو صورت فوق توأماً تدریس می شود.
 
ماده 17 : در تمامی واحدهای دانشگاهی برای یک رشته معین، برنامه درسی مصوب یکسانی به اجرا گذاشته می شود.
 
فصل پنجم:
 
تعداد واحدهای درسی و طول مدت تحصیل:
ماده 18: تعداد واحدهای درسی لازم برای گذراندن هر یک از دوره های کاردانی، کارشناسی ناپیوسته، کارشناسی پیوسته و کارشناسی ارشد پیوسته بر حسب رشته تحصیلی بر اساس سر فصل مصوب و بخشنامه های ذیربط تعیین می گردد.
تبصره -  در مورد برنامه های آموزشی که تاکنون به تصویب شورای عالی برنامه ریزی نرسیده است، برنامه های مصوب سازمان مرکزی دانشگاه، ملاک عمل خواهد بود.
 
ماده 19 : تعداد واحدهای انتخابی دانشجوی تمام وقت در یک نیمسال تحصیلی نمی تواند از 12 واحد کمتر و از 20 واحد بیشتر باشد.
تبصره 1- در نیمسال هایی که دانشجو به دلیل رعایت پیشنیازها یا عدم امکان ارائه درس توسط واحد دانشگاهی تا پایان هفته حذف و اضافه موضوع ماده 36 کمتر از حداقل واحد درسی مجاز را انتخاب نماید بلامانع بوده لکن آن نیمسال جزو سنوات تحصیلی دانشجو محسوب
می گردد اما چنانچه میانگین آن نیمسال کمتر از 12 گردد مشروطی به حساب نمی آید. نمرات دروس آن نیمسال در میانگین کل و نیمسالی دانشجو محاسبه می شود.
تبصره 2- در مواردی که دانشجو برای فراغت از تحصیل حداکثر 24 واحد درسی باقی مانده داشته باشد، حتی اگر در ترم قبل مشروط شده باشد با نظر گروه آموزشی واحد می تواند تمام واحدهای درسی باقیمانده را ولو اینکه در بین آنها دروس پیش نیاز وجود داشته باشد در یک نیمسال انتخاب و بگذراند.
تبصره 3- چنانچه نیمسال دوم سال تحصیلی، نیمسال آخر تحصیل دانشجو بوده و 24 واحد درسی باقیمانده داشته باشد می تواند با نظر گروه و رعایت تبصره 2 این ماده آنها را در نیمسال و دوره تابستان بگذراند مشروط بر اینکه بیش از 7 واحد آن در دوره تابستان نباشد.
تبصره 4-  چنانچه در ترم آخر تحصیلی، دانشجو فقط 24 واحد درسی باقیمانده داشته باشد و واحد دانشگاهی نتواند یک یا دو درس نظری آن را ( حداکثر به تعداد 4 واحد ) در نیمسال مزبور ارائه نماید با نظر مدیر گروه و رعایت مفاد تبصره 2 این ماده دانشجو می تواند آن درس یا دروس را در نیمسال بعد یا دوره تابستان به صورت معرفی به استاد بگذراند.
تبصره 5-  دانشجویی که میانگین نمرات نیمسال او 17 یا بیشتر باشد، مشروط بر اینکه تعداد واحدهایی که دانشجو انتخاب نموده در امتحانات پایان ترم آنان شرکت و اخذ کرده از حداقل تعیین شده در آن نظام آموزشی کمتر نباشد می تواند در نیمسال بعد تا 24 واحد درسی را انتخاب کند.


 
 
درس معرفی به استاد:
ماده 20- چنانچه دانشجو در یک نیمسال یا دوره تابستان برای فراغت از تحصیل حداکثر تا سه درس نظری به ارزش حداکثر 6 واحد باقیمانده داشته باشد می تواند با تصویب کمیسیون موارد خاص آموزشی واحد برای یکبار خارج از تقویم دانشگاهی انتخاب واحد نموده و در فرصتی که از طرف گروه آموزشی مربوط تعیین می شود درس یا دروس مزبور را از طریق معرفی به استاد حداکثر در همان نیمسال یا آن دوره تابستانی بگذراند و در صورت عدم موفقیت در هر درس، نمره آن حذف (بلا اثر) می گردد و بدون نیاز به انتخاب واحد مجدد می تواند در پایان آن نیمسال با سایر دانشجویان امتحان دهد.
 
تبصره 1- چنانچه در آن نیمسال درس یا دروس مزبور در واحد دانشگاهی ارائه نشود در پایان همان نیمسال مجدداً به صورت معرفی به استاد امتحان دهد.
تبصره 2- در صورت داشتن سنوات تحصیلی استفاده از ماده 20 آیین نامه آموزشی امکان پذیر است در غیر اینصورت می توان از تبصره 2 ماده 28 استفاده کرد یا با درخواست کتبی دانشجو وی را به سیستم پاره وقت منتقل نمود.
تبصره 3- شهریه دروس موضوع این ماده شامل نصف شهریه ثابت به اضافه شهریه متغیر درس یا دروس مربوط خواهد بود.
 
ماده 21: قبل از 15 شهریور ماه هر سال تحصیلی بایستی تکلیف آن دسته از دانشجویانی که در معرض اخراج قرار گرفته اند مشخص و به آنان ابلاغ و از انتخاب واحد درسی آنان جلوگیری به عمل آید.
 
ماده 22 : انتخاب واحد درسی دانشجویانی که اخراج آموزشی آنان مشخص گردیده در شروع نیمسال دوم سال تحصیلی نیز ممنوع می باشد، لکن چنانچه به دلیل حجم کاری و فرصت اندک و عدم آگاهی از وضعیت نمرات امتحانات، از دانشجویی که اخراجی وی هنوز محرز نشده است انتخاب واحد درسی به عمل آمده باشد متصدیان امور آموزشی بایستی قبلا از فروردین ماه وضعیت وی را مشخص و در صورت احراز شرایط اخراجی، انتخاب واحد درسی او را لغو و شهریه مربوط را مسترد و ابلاغ اخراجی صادر نمایند.
 
انتخاب همزمان درس پیشنیاز وابسته:
ماده 23: در صورتی که دانشجو از یک یا چند درس پیشنیاز نمره قبولی کسب ننماید و یا برابر مقررات در کلاس های درس یا دروس پیشنیاز شرکت نموده اما سرانجام آنها را حذف نموده باشد می تواند با نظر گروه، آن درس یا دروس را با درس یا دروس وابسته در یکی از نیمسالهای بعد انتخاب و بگذراند.
تبصره1- نیمسال آخر سال تحصیلی از این قاعده مستثنی است.
تبصره 2- نمرات مردودی دروس موضوع این ماده که با رأی کمیته انضباطی اعلام گردیده در شمول ماده 23 قرار نمی گیرد.
 
دروس وصایای حضرت امام (ره) و آشنایی با قرآن کریم
 
ماده 24: انتخاب دروس وصایای حضرت امام (ره) و آشنایی با قرآن کریم علاوه بر دروس موضوع ماده 19 برای کلیه دانشجویان امکان پذیر است و در سقف مجاز واحدهای درسی یک نیمسال یا دوره تابستان محاسبه نمی شود و دانشجو می تواند علاوه بر درس یا دروس نظری موضوع ماده 20 آنها را انتخاب و بگذراند.
 
ماده 25: چنانچه قبل از پایان هر نیمسال معلوم شود دانشجو در انتخاب واحدهای درسی رعایت تقدم و تأخر یا سقف دروس را ننموده است اداره آموزش موظف است قبل از شروع امتحانات آن نیمسال، نسبت به حذف دروس غیر مجاز اقدام نماید.
 
ماده 26 : در دوره کارشناسی ارشد پیوسته، ارائه دروس مربوط به مقطع کارشناسی ارشد تابع مقررات و ضوابط آیین نامه آموزشی مقطع مربوط می باشد.
 
واحدهای درسی دوره تابستان
ماده 27 : حداکثر واحدهای انتخابی مجاز برای دوره تابستانی 6 واحد است و برای دانشجویانی که در تابستان فارغ التحصیل می گردند 7 واحد می باشد.
تبصره 1- چنانچه در آخرین دوره تابستان دانشجویی علاوه بر 6 واحددرسی (حتی اگر 2 واحد آن کارآموزی باشد و در بین آنها پیشنیاز و وابسته هم وجود داشته باشد) یک یا دو درس نظری هم داشته باشد می تواند 6 واحد درسی را در تابستان انتخاب و آن درس یا دروس نظری را با استفاده از ماده 20 و رعایت ماده 28 در نیمسال بعد بگذراند.
تبصره 2- دانشجو در دوران تحصیل می تواند با موافقت واحد مبدأ دوره تابستانی خو را در واحد دانشگاهی دیگری که پذیرای او خواهد بود بگذراند.
تبصره 3- شهریه دوره تابستان برابر نصف شهریه ثابت نیمسالی به علاوه شهریه های متغیر دروس انتخابی می باشد و چنانچه از تبصره 2 این ماده استفاده کند شهریه دوره تابستان منحصراً به واحد مقصد پرداخت می نماید.
 
حداکثر مدت مجاز تحصیل
 
ماده 28: حداکثر مدت مجاز تحصیل دانشجوی تمام وقت در دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته 3 سال، کارشناسی پیوسته 6 سال و کارشناسی ارشد پیوسته 5/8 سال است.
تبصره 1- دانشجویانی که علاوه بر دروس برنامه آموزشی مصوب ملزم به گذراندن تعدادی دروس جبرانی و یا پیش نیاز دانشگاهی باشند، به ازای هر 8 واحد درسی اضافی یک نیمسال به سقف سنوات مجاز تحصیل آنان اضافه می گردد.
تبصره 2- در صورتی که دانشجو برای فراغت از تحصیل نیاز به افزایش سقف سنوات داشته باشد، واحد دانشگاهی می تواند با تصویب گروه مربوط ( در واحدهای کوچک و مراکز دانشگاهی با تصویب شورای آموزشی) حداکثر مدت مجاز تحصیل دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته را یک نیمسال و دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد پیوسته را دو نیمسال افزایش دهد ( دوره تابستان به طول مدت نیمسال دوم افزوده می گردد).
 
ماده29: دروس پیش دانشگاهی:
آن دسته از پذیرفته شدگان آزمون ورودی سراسری دانشگاه آزاد اسلامی در دوره های کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد پیوسته در همه رشته های تحصیلی که نمره خام آنها در آزمون ورودی کمتر از 3/33 درصد باشد موظف اند حسب نیاز رشته حداکثر 2 درس عمومی و 2 درس دیگر « که از حوزه معاونت آموزشی دانشگاه تعیین و ابلاغ گردیده» به عنوان دروس « پیشنیاز دانشگاهی» علاوه بر دروس مندرج در برنامه مصوب بگذرانند.
 
تبصره 1- تعیین ریز مواد درسی دروس پیشنیاز دانشگاهی ( که منابع آنها کتاب های دبیرستانی است) به عهده واحد دانشگاهی است و زمان ارائه آن در نیمسال های اول و دوم سال شروع به تحصیل دانشجو می باشد.
تبصره 2- تعداد واحدهای درسی هر یک از دروس پیشنیاز دانشگاهی در کلیه مقاطع تحصیلی 2 واحد تعیین می گردد.
تبصره3 مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی موظف است پس از اعلام نتایج آزمون ورودی، کارنامه پذیرفته شدگان مشتمل بر نوع درس و درصد نمره خام آن دروس را در اختیار واحدهای دانشگاهی ذیربط قرار دهد.
تبصره 4- دروس پیشنیاز دانشگاهی، دروس دبیرستانی است و ارائه آنها همراه با دروس همنام دانشگاهی بلامانع می باشد.
تبصره5- نمرات این دروس در کارنامه دانشجو ثبت و در میانگین نمرات پایان نیمسال و همچنین در میانگین کل نمرات دانشجو، محاسبه می شود.
 
فصل ششم
حضور و غیاب دانشجو
 
ماده 30: حضور دانشجو در تمامی برنامه های درسی اعم از نظری، عملی، نظری- عملی و کارآموزی و کارورزی و دیگر فعالیتهای آموزشی الزامی است.
ماده 31: غیبت غیر موجه: دانشجو در بیش از سه شانزدهم ساعات هر یک از دروس نظری، عملی یا نظری عملی، کارآموزی و کارورزی تا حد سه درس در طول نیمسال موجب حذف آن دروس خواهد شد ولی برای بیش از سه درس نمره صفر در آن درس یا دروس منظور می گردد.
ماده32: غیبت موجه دانشجو در بیش از سه شانزدهم ساعات هر یک از دروس نظری، عملی یا نظری- عملی، کارآموزی و کارورزی در طول نیمسال موجب حذف آن درس می شود.
 
تبصره 1- در صورت استفاده از ماده 31 و 32 رعایت حداقل واحد ( حسب نظام آموزشی) در نیمسال لازم نیست. اما نیمسال مزبور به عنوان نیمسال کامل جزو سنوات تحصیل دانشجو محسوب می گردد و چنانچه میانگین نمرات امتحانی دانشجو در این نیمسال کمتر از 12 باشد بر اساس ماده 45 این آیین نامه مشروط به حساب می آید.
 
تبصره 2- حذف درس بر اثر غیبت موجه و غیبت غیر موجه موضوع ماده 31و ماده 32 موجب بازپرداخت شهریه پرداختی دانشجو اعم از ثابت یا متغیر نخواهد بود.
تبصره 3- در مورد دروسی که شامل دو قسمت نظری و عملی باشد در صورتی که غیبت دانشجو از سه شانزدهم ساعات مربوط به هر یک از دو قسمت تجاوز کند، دانشجو برای تمام آن درس غایب محسوب می شود.
 
ماده33: غیبت تا حد مجاز (اعم از موجه و غیر موجه) دانشجو را از انجام تکالیف درسی، آزمایشگاهی و عملیات مربوط معاف نمی کند.
ماده34: میزان غیبت ها بر اساس حضور و غیاب هفتگی استادان که قبل از شروع امتحانات هر نیمسال به اداره آموزش گزارش می شود محاسبه می گردد.
 
غیبت در جلسه امتحان:
ماده 35: غیبت موجه در جلسه امتحان هر درس و نیز غیبت غیر موجه تا 3 درس موجب حذف آن درس یا دروس می شود.
تبصره 1- غیبت غیر موجه در جلسه امتحان بیش از 3 درس به منزله نمره صفر در امتحان آن درس یا دروس خواهد بود.
تبصره 2- تعیین غیبت موجه و غیر موجه به عهده شورای آموزشی واحد دانشگاهی است.
در صورت استفاده از ماده 35 رعایت حداقل 12 واحد در نیمسال ( موضوع ماده 19 ) لازم نیست.
 
 
فصل هفتم
 
حذف و اضافه درس
ماده 36: دانشجو می تواند پس از آغاز هر نیمسال تحصیلی در مهلتی که در تقویم دانشگاهی تعیین شده است تعدادی از دروس انتخابی خود را در صورت موافقت گروه آموزشی مربوط حذف کند و یا درس یا دروس دیگری علاوه بر آنچه قبلاً انتخاب کرده انتخاب نماید مشروط بر آنکه تعداد واحدهای درسی باقیمانده وی از حداقل مجاز کمتر نشود (12 واحد برای دوره ای ، 10 واحد برای پاره وقت و 8 واحد برای آموزش معلمان).
تبصره: دوره تابستانی از شمول مفاد این ماده مستثنی است.
 
حذف اضطراری:
ماده 37:  دانشجو می تواند تا پنج هفته قبل از پایان نیمسال تحصیلی فقط یکی ار درس های نظری یا عملی یا عملی نظری خود را حذف کند مشروط به اینکه واحدهای درسی باقیمانده وی از حداقل مجاز (دوره ای 12 واحد، پاره وقت  10 واحد، آموزش معلمان 8 واحد) کمتر نشود.
 
حذف کلیه واحدهای انتخابی در یک نیمسال
ماده38 : حذف کلیه واحدهای انتخابی در یک نیمسال تنها در صورتی مجاز است که دانشجو به تشخیص شورای آموزشی واحد دانشگاهی ذیربط قادر به ادامه تحصیل در آن نیمسال نباشد در این حال نیمسال مزبور به عنوان مرخصی تحصیلی محسوب می گردد.
تبصره 1- چنانچه به دلایلی شورای آموزشی واحد به موقع تشکیل نشود و این کار موجب لطمه به دانشجو گردد نظر معاونت آموزشی واحد، ملاک عمل خواهد بود.
تبصره2- چنانچه استفاده از مواد 31-32 و 35 موجب حذف کلیه درس های یک نیمسال گردد آن نیمسال جزو مرخصی با احتساب در سنوات محسوب می گردد.
تبصره 3- استفاده از مفاد ماده 38 و تبصره 2 آن موجب بازپرداخت شهریه های ثابت و متغیر نخواهد شد.
حداقل نمره قبولی
ماده41: حداقل نمره قبولی در هر درس از دروس 10 ( استثنائاً درس آشنایی با قرآن کریم 12) می باشد، دانشجویی که در هر یک از دروس الزامی حداقل نمره قبولی را کسب نکند ملزم به تکرار آن درس است.
تبصره1- اگر دانشجویی در یک درس انتخابی یا اختیاری مردود شود، به جای آن درس می تواند از جدول دروس انتخابی یا اختیاری در برنامه مصوب، درس دیگری را انتخاب نماید.
تبصره2- برای هر درس در طول دوران تحصیل حداکثر یک نمره مردودی ثبت و در محاسبه میانگین نمرات تأثیرداده می شود و چنانچه دانشجو چند بار در یک درس مردود گردد نمره مردودی دفعه دوم و به بعد پس از ثبت بلا اثر بوده و حذف می گردد و در تعیین میانگین نیمسالی و کل محاسبه نمی شود.
تبصره 3- برای درس یا دروسی که شامل دو قسمت نظری و عملی است و دارای یک کد در سر فصل می باشد میانگین نمره هر دو قسمت آنها ملاک ارزیابی است، چنانچه دانشجو به هر دلیل در یک قسمت درس نمره نداشته باشد نمره قسمت دیگر حذف می گردد. در صورتی که در یک قسمت درس نمره کمتر از 10 احراز شده باشد اما میانگین آنها 10 یا بالاتر گردد نیاز به تکرار درس نخواهد بود، اما چنانچه میانگین آنها کمتر از 10 باشد دانشجو باید هر دو قسمت درس را مجدداً بگذراند.
تبصره 4- نمرات اعلام شده بر اساس رأی کمیته های انضباطی غیرقابل حذف است و مشمول تبصره های 2 و 3 این ماده نخواهد شد (نمره تعیین شده در رأی کمیته های انضباطی برای دو قسمت عملی نظری درس منظور می گردد).
 
درس نا تمام
ماده 43: در مواردی مانند دروس پروژه نهایی، کارآموزی، کارورزی، عملیات صحرایی و تمرین دبیری در صورتی که به تشخیص استاد و تأیید گروه آموزشی مربوط تکمیل آنها در طول مدت تعیین شده که ذیلاً درج می گردد میسر نباشد، آن درس یا دروس نا تمام تلقی شده و حذف می گردد و دانشجو موظف است با نظر گروه در نیمسال بعد مجدداً انتخاب و حتی الامکان با همان استاد بگذراند.
 
نام نویسی مشروط
ماده45: میانگین نمرات دانشجو در هر نیمسال نباید کمتر از 12 باشد، در غیر اینصورت مشروط محسوب و نام نویسی دانشجو در نیمسال بعد به صورت مشروط خواهد بود.
تبصره1- دانشجویی که به صورت مشروط نام نویسی می کند، جز در آخرین نیمسال تحصیلی حق انتخاب بیش از 14 واحد درسی را ندارد.
تبصره2- نیمسالی که در آن، دانشجو به هر دلیل تعداد واحد درسی کمتر از حداقل مقرر در ماده 19 انتخاب کرده باشد به عنوان یک نیمسال تلقی می گردد.
تبصره 3- دوره تابستانی به عنوان نیمسال تحصیلی محسوب نمی شود اما در پایان دوره تابستان میانگین آن دوره و میانگین کل، مانند نیمسال های تحصیلی تعیین می گردد.
تبصره4- اداره آموزش هر واحد دانشگاهی باید قبل از شروع ثبت نام هر نیمسال، مراتب مشروطی را به دانشجوی مشروط، خانواده او و گروه آموزشی مربوط اعلام نماید.
 
دانشجوی مشروط
دانشجویان دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته که در دو نیمسال اعم از متوالی یا متناوب و دانشجویان دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد پیوسته، که در سه نیمسال متوالی یا چهار نیمسال متناوب مشروط شوند « میانگین نمرات نیمسالی آنان کمتر از 12 باشد» اخراجی تلقی می گردند.
تبصره1-  به دانشجویانی که برای اولین بار مشمول ماده 46 می گردند در صورتی که میانگین کل نمرات آنها حداقل 10 باشد یک بار ارفاق گردد تا تحصیل نمایند.
تبصره2- به دانشجویان مشمول تبصره یک این ماده که در ترم ارفاقی و نیمسال های بعد از آن مجدداً مشروط شوند به شرط اینکه هم میانگین ترمی و هم میانگین کل ( هر دو ) 11 و بالاتر گردد مجوز ادامه تحصیل از طرف معاونت آموزشی واحد دانشگاهی داده شود.
تبصره3- چنانچه دانشجویان مقاطع کارشناسی پیوسته وکاردانی ( پیوسته و ناپیوسته و طرح آموزش معلمان) 60 واحد درسی را ( بدون احتساب دروس وصایای امام (ره)، آشنایی با قرآن پیشنیاز دانشگاهی و دروس جبرانی) گذرانده و در شرف اخراج قطعی قرار گرفته باشند در صورت داشتن میانگین کل 10 و یا بالاتر می توانند تا مقطع دوره کاردانی ادامه تحصیل دهند.
تبصره4- هنگامی که میانگین ترمی و میانگین کل دانشجو 10 و بالاتر ( ترمی 10 و کل 10) باشد چنانچه حداکثر 14 واحد درسی باقیمانده داشته باشد حوزه معاونت آموزشی واحد می تواند فرصت ادامه تحصیل را تا پایان دوره مربوط به اینگونه افراد بدهد.
 
تذکر:
در صورتی که با استفاده از تبصره های ماده 46آیین نامه آموزشی و یا به دلایل دیگر نیاز به افزایش سقف سنوات باشد با درخواست کتبی ذینفع، دانشجو را به سیستم پاره و قت منتقل نمایند ( ولو اینکه این سیستم در واحد وجود نداشته باشد).
 
 
فصل دهم
انصراف از تحصیل
 
ماده 50 : دانشجو در صورت تمایل می تواند درخواست انصراف از تحصیل نماید، دانشجوی منصرف از تحصیل باید هزینه انصراف را برابر آخرین دستورالعمل مربوط بپردازد. دانشجوی انصرافی می تواند به فاصله سه ماه انصراف خود را پس بگیرد در غیر اینصورت واحد دانشگاهی باید حکم انصراف را صادر و به دانشجو ابلاغ نماید ( صدور حکم انصراف قبل از گذشت 3 ماه با درخواست کتبی دانشجو و ولی او بلامانع است).
تبصره1- قبل از انقضای مهلت مقرر واحد دانشگاهی موظف است مراتب انصراف دانشجو را به طریق مقتضی به اطلاع والدین دانشجو برساند.
تبصره2- پس از صدور حکم انصراف، تقاضای بازگشت به تحصیل دانشجو پذیرفته نیست و رابطه چنین دانشجویی یا دانشگاه قطع می گردد. در صورت مشمول بودن دانشجو، واحد دانشگاهی مکلف است پس از صدور حکم بلافاصله مراتب را به اداره وظیفه عمومی اطلاع دهد.
 
ماده 51: ترک تحصیل یا عدم مراجعه دانشجو به واحد دانشگاهی (بدون اخذ مرخصی) در یک نیمسال انصراف از تحصیل محسوب می شود و دانشجوی منصرف حق ادامه تحصیل را نخواهد داشت.
تبصره- در موارد استثنایی که ترک تحصیل دانشجو موجه باشد باید حداقل یک ماه قبل از پایان همان نیمسال دلایل آن را به واحد دانشگاهی اعلام نماید. در صورت تأیید موجه بودن ترک تحصیل توسط واحد دانشگاهی، آن نیمسال جزو مرخصی تحصیلی دانشجو محسوب می شود.
نوع مطلب : جهت اطلاع، 
برچسب ها :

ارسال شده در تاریخ : یکشنبه 1 خرداد 1390 :: توسط : مدیر سایت
......................
پایگاه اطلاع رسانی دانشجویان كارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق پذیرای نظرات ، پیشنهادات و انتقادات شما عزیزان است .
خاطرات و اتفاقات جالب خود را برای ما ارسال كنید تا ماندنی شوند.
منتظر تماس شما هستیم .

مدیر وبلاگ: مدیر سایت
منوی اصلی
موضوعات
آرشیو مطالب
مطالب اخیر
نویسندگان
پیوندهای روزانه
برچسبها
آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :
جستجو